Podmínky slevy v Lékárnách Fakultní nemocnice

Všeobecné podmínky poskytnutí slevy v Lékárnách Fakultní nemocnice Olomouc

I. Úvodní ustanovení

Pořadatelem slevového programu je Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, IČ: 00098892 (dále jen Lékárna).
Program je určen pacientům Fakultní nemocnice Olomouc (dále jen Pacient), kterým byl ve Fakultní nemocnici Olomouc předepsán recept nebo vydána průvodka k elektronickému receptu.

II. Podmínky programu

Pacient má v Lékárně nárok na slevu ve výši až 10 % z výše doplatku při výdeji humánních léčivých přípravků dostupných na lékařský předpis vystavený (předepsaný) v klasické formě nebo formou elektronického receptu ve Fakultní nemocnici Olomouc. Rozhodným údajem pro určení, zda byl recept předepsán ve Fakultní nemocnici Olomouc, jsou IČZ (identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb Fakultní nemocnice Olomouc) 89301XXX, 89305XXX, 89870XXX, 89871XXX, 89963XXX.

Sleva ve výši až 10 % z výše doplatku u léčivých přípravků na lékařský předpis je poskytována na základě předložení receptu resp. průvodky elektronického receptu Fakultní nemocnice Olomouc, za níže uvedených podmínek.

Sleva se vztahuje na humánní léčivé přípravky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V případě, že se jedná o přípravek, který má stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, ale na konkrétním receptu není úhrada pojišťovny uplatněna, pak se sleva neposkytuje (např. při nesplnění podmínek úhrady nebo při pokynu lékaře „hradí nemocný“ dle vyhlášky č. 54/2008 Sb., § 6 odst. 1 písm. a).

Sleva je poskytována ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky lékárny při výdeji léčivého přípravku na předpis. Plnou slevu 10 % lze poskytnout pouze v případě, že tato sleva nebude vyšší, než je obchodní přirážka skutečně uplatněná lékárnou na daný přípravek. Pokud by výše slevy měla být vyšší než skutečně uplatněná obchodní přirážka lékárny, poskytne Fakultní nemocnice Olomouc nejvyšší možnou výši slevy tak, aby výsledná cena přípravku nebyla nižší než nákupní cena lékárny vč. DPH. Poskytnutí slevy je vázáno k výdeji konkrétního léčivého přípravku.

Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky a smluvní výdejce nesmí v souvislosti s výdejem léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku hrazeného ze zdravotního pojištění poskytnout, nabídnout nebo slíbit peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary majetkové či nemajetkové povahy, a to ani prostřednictvím třetích osob; tím není dotčena možnost poskytnutí slevy nebo snížení konečné ceny neuplatněním maximální obchodní přirážky při výdeji takového léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku.